Projektai Spausdinti

VYKDOMI PROJEKTAI

ADMINISTRUOJAMI PROJEKTAI

VIEŠINIMO PROJEKTAI

ĮVYKDYTI PROJEKTAI:

SEPC TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
SEPC PARENGTI PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTA ES PARAMA I ETAPE (2004-2007) (viršijo 114 mln. Lt.)

 

SEPC PARENGTI PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTA ES PARAMA II ETAPE (2008-2013) (2011 vasario 1 d. viršijo 80 mln. Lt.)

 

 

VYKDOMI PROJEKTAI:


 • Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano ir verslo plėtros galimybių studijos parengimas, užsakovas Kėdainių raj. savivaldybė, 2010-2011
 • Moterų užimtumo didinimo projektas 10-je savivaldybių, užsakovas Moterų informacijos centras (ESF projektas), 2009-2011
 • Verslo planų ir paraiškų rengimas įmonėms "Intelekto", "Intelekto+" priemonių ir kitai LVPA administruojamai paramai gauti.
 • Utenos darbo biržos investicinio projekto parengimas, užsakovas Lietuvos darbo birža, 2011
 • DIGEM - DigEm yra novatoriškas skaitmeninio įgalinimo projektas, kuriame naudojamas kūrybinis požiūris mokant IKT įgūdžių ir kuris užtikrina veiksmingą įsitraukimo kelią besimokantiems, kurie yra atitrūkę nuo mokymosi proceso, arba nepasitiki naujomis technologijomis. 2009-2011, EU Life Long Learning programa. Pagr. pareiškėjas DIMITRA, Graikija. Projekto biudžetas 900.000 EUR
Į viršų

ADMINISTRUOJAMI PROJEKTAI:

LR Generalinės prokuratūros, Vadovybės apsaugos departamento ir LR krašto apsaugos ministerijos žmogiškųjų išteklių plėtros projektų administravimas (viso 4 projektai, ESF), 2009-2011.

Į viršų

VIEŠINIMO PROJEKTAI:

Į viršų


ĮVYKDYTI PROJEKTAI:

Mokymai, žmogiškųjų išteklių plėtra

 • Mokymų „Kaip pasirinkti tinkamą darbuotoją“ vedimas. Užsakovas – UAB „Vadybos pokyčių centras“, 2008.
 • Seminaro „Paraiškų rašymas moksliniams projektams“ organizavimo ir vedimo paslaugos. Užsakovas – Vilniaus universitetas, 2008.
 • Mokymai pagal „Statoil Lietuva“ ESF projektą „Statoil darbuotojų kompetencijos ugdymo ir tobulinimo programa“, 2007-2008.
 • Projektas "Lietuvos Muziejų vaidmens visuomenėje stiprinimas keliant vadovų ir darbuotojų kompetenciją". Pareiškėjas - Lietuvos muziejų asociacija. Skirta ESF parama: 377442,16 Lt, 2008.
 • Projektas: Lietuvos kredito unijų darbuotojų ir vadovų įgūdžių tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas. Pareiškėjas - Centrinė kredito unija. Skirta ESF parama: 65200,20 Lt, 2008.
Į viršų

Turizmo projektai (galimybių studijos, paraiškos ir investiciniai projektai)

 • UAB LITEXPO parodų rūmų konferencinio turizmo paslaugų eksporto strategija ir užsienio rinkų tyrimai, 2010.
 • Skuodo rajono turizmo plėtros galimybių studija, Užsakovas - Skuodo raj. savivaldybės administracija, 2008-2009.
 • ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Turistinis vandens kelias Neries upe mieste” išsamios Neries upės dugno (Vilniaus mieste) galimybių studijos ir techninio projekto parengimas, kartu su UAB Hidroprojektas. Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė, 2007-2008.
 • Šilutės miesto istorinio parko teritorijos istorinių, dendrologinių tyrimų, detalaus plano ir galimybių studijos parengimas. Užsakovas - Šilutės rajono savivaldybė, 2007.
 • Tarptautinių konferencijų turizmo plėtros programinė studija. Užsakovas - LR ūkio ministerija, 2006.
 • Molėtų rajono turizmo plėtros galimybių studija. Užsakovas – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, 2006.
 • Projekto "Rusnės istorinio miestelio medinės architektūros išsaugojimas ir pritaikymas turizmo bei kultūros reikmėms" paraiškos parengimas (paramai gauti pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus). Užsakovas - Šilutės rajono savivaldybės administracija, 2006.
 • Kėdainių miesto rotušės rekonstrukcija bei pritaikymas kultūros ir kitoms viešoms reikmėms. Užsakovas - Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2006.
 • Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti teikiamo projekto "Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Butkos dvaro rekonstrukcija ir pritaikymas visuomeniniams poreikiams" paraiškos, jos priedų ir galimybių studijos parengimas. Užsakovas - Marijampolės savivaldybės administracija, 2006.
 • Investicinių projektų parengimas INTERREG IIIA finansuojamame projekte „Medžio paveldo plėtra regioniniame turizmo vystyme Rokiškio ir Jakapilio rajonuose“. Užsakovas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija, 2006. 
 • Salų dvaro rūmų tvarkomųjų paveldosaugos darbų avarinio stovio likvidavimo ir pritaikymo kultūrinio turizmo reikmėms projekto ir Kriaunų muziejaus aikštės bei poilsiavietės prie Sartų ežero teritorijų sutvarkymo eskizinių pasiūlymų parengimas. Užsakovas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija, 2006.
 • Rusnės istorinio miestelio medinės architektūros išsaugojimo ir pritaikymo turizmo bei kultūros  reikmėms galimybių studija. Užsakovas – Valstybinis turizmo departamentas, 2006.
 • Palangos miesto stadiono renovacijos  ir sporto – kultūros komplekso statybos galimybių studija ir paraiška. Užsakovas – Palangos miesto savivaldybės administracija, 2006.
 • Pietų Lietuvos regiono aktyvaus poilsio ir pramogų parko galimybių studija ir paraiška. Užsakovas -  Alytaus miesto savivaldybės administracija, 2006.
 • Siaurojo geležinkelio pritaikymo turizmui galimybių identifikavimo galimybių studijos ir paraiškos ES struktūriniams fondams parengimas, darbai atlikti kartu su partneriu VšĮ „Ekonominių tyrimų centras“, 2006.
 • Viešosios infrastruktūros plėtros aktyviam poilsiui ir turizmui Pasvalio rajone galimybių studija ir paraiška ES struktūrinių fondų paramai gauti. Užsakovas – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 2006.
 • Sarių ežero paplūdimio panaudojimas turizmo poreikiams. Užsakovas – Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 2006.
 • Panevėžio miesto turizmo plėtros 2005-2010 m. programa. Užsakovas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 2005.
 • Paežerių dvaro rūmų ir teritorijos rekonstrukcijos, sutvarkymo bei pritaikymo Sūduvos (Suvalkijos) regioninio kultūros centro veiklai galimybių studija. Užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija, 2005.
 • Palangos dviračių turizmo paslaugų centro verslo plano ir investicinio projekto parengimas, 2005.
 • Pilies maketo statymo ir pritaikymo turizmo paslaugų plėtrai Anykščiuose galimybių studijos ir ekonominės analizės (investicinio projekto) parengimas. Užsakovas – Anykščių rajono savivaldybės administracija, 2005.
 • Plungės rajono savivaldybės turizmo plėtros galimybių studija. Užsakovas – Valstybinis turizmo departamentas prie ūkio ministerijos, 2005.
 • Elektrėnų rekreacinės turistinės zonos (Energolendo)  plėtros galimybių studija ir paraiška. Užsakovas – Elektrėnų savivaldybės administracija, 2004.
 • Kauno miesto daugiafunkcinio objekto – sporto ir pramogų komplekso - viešosios infrastruktūros kūrimo Nemuno saloje galimybių studija, 2004.
 • Kėdainių senamiesčio bei parko ir Babėnų šilo infrastruktūros pritaikymo turizmui, atstatant Skerdėjų namelį, rekonstruojant minaretą ir nutiesiant dviračių takus galimybių studija ir paraiška ES struktūriniams fondams. Užsakovas – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, 2004.
 • Palangos kurorto turizmo informacinės sistemos išvystymo galimybių studija. Užsakovas – Palangos miesto savivaldybės administracija, 2004.
 • Palėvenės vienuolyno architektūrinio ansamblio restauravimo ir pritaikymo turizmui projekto paraiška. Užsakovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija, 2004.
 • Prienų Nemuno kilpų regiono Pociūnų aviaturizmo centro plėtros galimybių studija. Užsakovas – Prienų rajono savivaldybės administracija, 2004.
 • Vidiškių dvaro rūmų ir teritorijos rekonstrukcijos, sutvarkymo bei pritaikymo viešbučio ir konferencijų centro veiklai verslo planas, 2004.
 • Viešosios infrastruktūros pritaikytos turizmo reikmėms Kryžių kalne plėtojimo galimybių studija ir paraiška. Šiaulių rajono savivaldybės administracija, 2004.
 • Liškiavos vienuolyno ansamblio sutvarkymo ir pritaikymo turizmui investicinis projektas ir paraiška. Užsakovas – VšĮ „Liškiavos kultūros centras“, 2004.
Į viršų

Nacionalinės ir sektorinės programos, vertinimai

 • Viešųjų paslaugų centrų steigimo galimybių studijos parengimas, užsakovas LR vidaus reikalų ministerija, 2010.
 • Bandomųjų integruotų strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Leader+ pobūdžio priemonė“, reikšmės/įtakos kaimo vietovių plėtrai skatinti įvertinimo studijos atlikimo ir studijos rezultatų pristatymo renginio suorganizavimo paslaugos. Užsakovas -  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, 2009-2010.
 • Šveicarijos paramos programos panaudojimo prioritetų pagrindimo tyrimo atlikimas, užsakovas CPVA ir LR finansų ministerija, 2009-2010.
 • Studijų parengimo paslaugos: studijos apie problemas, su kuriomis susiduriama įgyvendinant projektus pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemones, šių problemų išvengimą ir lyginamosios studijos apie BPD paramos žemės ūkiui administravimą Lietuvoje ir kitose ES šalyse parengimo bei studijos pristatymo renginio ir informacinės medžiagos paruošimo paslaugos (sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos), 2008.
 • Konsultacinės paslaugos „Mokyklos vidaus struktūros modeliai ir mokyklos valdymas“. Užsakovas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2008.
 • Kvalifikacijų suteikimo ir vertinimo tvarkų aprašų parengimo paslaugos pagal projektą „Nacionalinės kvalifikacijų sistemos sukūrimas“ Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-069/SUT-192, finansuojamą ES Struktūrinių fondų pagal 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“. Užsakovas - Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2007-2008.
 • Galimybių studija „Specialistų poreikio tyrimų metodologijos rengimas ir pilotinio tyrimo įgyvendinimas aukštųjų technologijų srityse". Užsakovas Nacionalinės plėtros institutas, 2008.
 • BPD 2.5 priemonės projekto „Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Riomerio universitete“ Socialinio darbo krypties magistrantūros studijų organizavimo proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos, rekomendacijos dėl socialinio darbo krypties magistrantūros studijų organizavimo proceso kokybės vertinimo ir tobulinimo specifinės metodikos patikslinimo paslaugos. Užsakovas – Mykolo Riomerio universitetas, 2007-2008.
 • BPD 2.5 priemonės projekto „Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Riomerio universitete“ Sociologijos krypties mokslinės veiklos organizavimo proceso kokybės vertinimo išvados ir tobulinimo rekomendacijos, rekomendacijos dėl sociologijos krypties magistrantūros mokslinės veiklos organizavimo proceso kokybės vertinimo ir tobulinimo specifinės metodikos patikslinimo paslaugos. Užsakovas – Mykolo Riomerio universitetas, 2007-2008.
 • Mokslo tyrimo darbas "Prekyba žmonėmis Lietuvoje ir Lietuvos piliečiais užsienyje", užsakovas LR vidaus reikalų ministerija, 2007.
 • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. nacionalinio strateginio plano ir veiksmų programos ex-ante vertinimo studijos parengimas. Užsakovas - Žemės ūkio ministerija, 2007.
 • Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įžvalgos pagal regionines ir pasaulio tendencijas. Užsakovas - LR ūkio ministerija, 2006-2007.
 • Nacionalinės turizmo plėtros programos (2007-2010 m.) parengimas. Užsakovas – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, 2006.
 • Kaimo turizmo ir amatų plėtros kaimo gyvenamose vietovėse 2007-2013 m. programos parengimas. Užsakovai – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos ir LR žemės ūkio ministerija, 2006.
 • Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo veiklos procesų įvertinimas. Užsakovas - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, 2006.
 • „Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos“, „Metodinių patarimų savianalizės rengėjams“ ir „Vertintojų mokymo medžiagos“ rengimas. Užsakovas  - valstybės biudžetinė įstaiga Studijų kokybės vertinimo centras, 2006.
 • Studijos "Europos Sąjungos ir kitų valstybių neformalių individualių investuotojų („Verslo angelų“) investavimo kultūros patirties analizė" parengimas. Užsakovas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 2006.
 • 2007 – 2013 m. ES Struktūrinių fondų paramos programavimo periode planuojamų viešųjų intervencijų krypčių informacinės visuomenės plėtros srityje studijos parengimas. Užsakovas -  Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, 2006.
 • Mokslinis tyrimas „Narystės ES poveikio Lietuvos transporto sektoriui bendras įvertinimas“. Užsakovas – LR susisiekimo ministerija, 2006.
 • Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL vidaus procedūrų bei audito sekos aprašo projektas. Užsakovas – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2005.
 • Investicijų valdymo sistemos Vilniaus miesto savivaldybėje tyrimo paslaugos. Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 2005.
 • Tarptautinio Vilniaus oro uosto plėtros programa 2007-2013 m. ir 2014-2025 plėtros vizija. Užsakovas – VĮ „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“, 2005.
 • Transporto investicijų direkcijos, kaip Struktūrinių fondų transporto sektoriaus įgyvendinančios institucijos, procedūrų vadovas. Užsakovas – Transporto investicijų direkcija, 2005.
 • Trimetė Vilniaus miesto savivaldybės vidaus ir užsienio investicijų pritraukimo strategija. Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 2005.
 • Lietuvos marketingo strategijos parengimas. Užsakovas – Agriconsulting (Belgija), 2004.
 • SAPARD programos (2000-2003) vidutinės trukmės įvertinimas. Užsakovas - AHT International (Vokietija), 2003.
 • Nacionalinės platformos "Visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektroninių technologijų platforma" galimybių studijos ir vizijos parengimas. Užsakovas - VšĮ "Technopolis".
Į viršų

Regioninės plėtros projektai

 • Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2010-2017 metams parengimas, užsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano rengimas ir susijusių konsultacijų teikimas. Užsakovas – Raseinių rajono savivaldybės administracija, 2008.
 • Projekto „Klaipėdos plaukimo baseinas su sporto sale“ galimybių studijos (įskaitant investicinį projektą) ir techninio projekto parengimo paslaugos. Užsakovas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2007-2008.
 • Jonavos rajono, Kalvarijos, Kelmės, Kupiškio rajono, Rietavo, Šilalės rajono. Šilutės rajono, Švenčionių rajono, Utenos rajono, Varėnos rajono savivaldybių 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ intervencijos srities „Gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumų tarp pagrindinių ir kitų šalies miestų mažinimas ir sąlygų sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse sudarymas“ priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ galimybių studijų parengimo paslauga. Užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija, 2008.
 • Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Mažeikių, Pasvalio, Skuodo, Šalčininkų rajonų savivaldybių, LRV 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“ (Žin., 2007, Nr. 15-555) pripažintų probleminėmis teritorijomis, 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo daugiabučių namų, socialinio būsto ir kompleksinei plėtrai galimybių studijų parengimo paslaugos. Užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija, 2008.
 • Zarasų, Biržų, Šalčininkų, Joniškio, Vilniaus teritorinių darbo biržų investicinio projekto parengimo paslaugos. Užsakovas – Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008.
 • Ukmergės karinio miestelio konversijos projektas. Užsakovas - Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras, 2007.
 • Kuršėnų sporto komplekso statybos galimybių studija. Užsakovas - Šiaulių rajono savivaldybės administracija, 2007.
 • Kėdainių pramoninės zonos galimybių studijos ir techninės dokumentacijos parengimas. Projekto partneris - AB Miestprojektas, užsakovai – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005-2006.
 • Pramonės plėtros ir verslo inžinerinės infrastruktūros sukūrimo Ignalinos rajone galimybių studija ir investicinis projektas. Užsakovas – VšĮ Ignalinos verslo informacijos centras, 2004-2005.
 • Projektas „Parama Ignalinos, Zarasų ir Visagino ekonominiam restruktūrizavimas“, Užsakovas - Eurecna CNA Veneto (Italija), 2004.
 • Panevėžio mokslo ir technologijų parko steigimo galimybių studijos ir techninio projekto parengimas. Projekto partneris - AB Miestprojektas, užsakovai – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir KTU Panevėžio institutas.
Į viršų

Rinkodaros ir viešinimo projektai

 • Projekto „Užutrakio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms“ viešinimo paslaugų (informacijos talpinimas nacionalinio parko interneto svetainėje, straipsnių apie projekto vykdymo eigą ir rezultatus paskelbimas spaudoje, bukleto maketavimas, gamyba, informacinio stendo ir atminimo lentos (išoriniam naudojimui) maketavimas, gamyba, montavimas) teikimas. Užsakovas – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, 2007-2008.
 • Projekto Nr. S-BPD04-ERPF-3.4.4-01-05/0395 "NAUJOS TURIZMO GALIMYBĖS VILNIAUS MIESTE", finansuojamo įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.4 priemonę, viešinimo ir sklaidos paslaugų teikimas. Užsakovas – VšĮ Vilniaus turizmo informacijos centras, 2007-2008.
 • Projekto "Apgyvendinimo paslaugų plėtra Klaipėdoje, įrengiant kempingą pajūryje" viešinimo paslaugos. Užsakovas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2007-2008.
 • Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ (Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0143) informacijos sklaidos ir reklamos paslaugos. Užsakovas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2006-2008.
 • Projekto, įgyvendinančio Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 5.2 priemonę „Programos viešumas ir vertinimas“, paslaugų (vizualinių ir reklaminių priemonių gamybos ir platinimo, lankstinukų, bukletų parengimo, spausdinimo ir platinimo, socialinių lauko plakatų parengimo, gamybos ir platinimo, straipsnių regioninėje žiniasklaidoje spausdinimo, konferencijos organizavimo, žurnalistų išvykų organizavimo, interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo) teikimas. Užsakovas - LR sveikatos apsaugos ministerija, 2006-2007.
 • "Aukštabalio multifunkcinio komplekso statyba" viešinimo spaudoje paslauga. Užsakovas - Šiaulių miesto savivaldybės administracija, 2006-2007.
 • Informacinės medžiagos ūkio plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais viešinimas regioniniuose ir rajoniniuose laikraščiuose. Užsakovas - LR ūkio ministerija, 2006.
 • Alytaus ir Punsko regionų rinkodaros plėtros uždavinių ir strategijos parengimas. Užsakovas – VšĮ „PVC“, 2006.
 • Turizmo informacinių paslaugų plėtros ir turizmo parengiamųjų darbų skatinimo Neringoje paraiška ES struktūrinių fondų paramai gauti. Užsakovas – Neringos savivaldybės administracija, 2006.
 • Turizmo informacijos priemonių kūrimo bei informacijos sklaidos Alytaus mieste ir rajone paraiška. Užsakovas - Alytaus turizmo informacijos centras, 2006.
 • Informacijos leidinio „Lietuvos pilys ir dvarai“ surinkimas ir paruošimas (informacijos ir foto medžiagos surinkimas, tekstų ir Lietuvos žemėlapio paruošimas). Užsakovas – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, 2005.
 • Projekto „Vakarų Lietuvos dviračių žiedo marketingas“ leidiniui „Vadovas dviratininkui“ informacijos surinkimo koordinavimas (kartu su UAB Lukrecijos reklama), 2005.
Į viršų

Informacinės visuomenės plėtros projektai

 • "Pagrindinių viešųjų paslaugų, teikiamų informacinėmis technologijomis, esamos būklės analizės paslaugų pirkimas". Užsakovas - Vidaus reikalų ministerija.
 • Elektroninio parašo infrastruktūros sukūrimas Lietuvoje investicinio projekto (galimybių studijos) parengimas. Užsakovas – Valstybinis informacinės technologijos institutas, 2005-2006.
 • Socialinio draudimo ir socialinių paslaugų piliečiams integravimo ir perkėlimo į elektroninę terpę investicinis projektas. Užsakovas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2006.
 • Elektroninės sveikatos paslaugų infrastruktūros sukūrimo Lietuvoje projektas. Užsakovas – LR sveikatos apsaugos ministerija, 2005.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės, profesinės rizikos vertinimo, kontrolės ir valdymo sistemų studijos parengimas. Užsakovas – AB „Alna“, 2005.
 • Statybos įmonių darbuotojų darbo organizavimo sistemos parengimas. Užsakovas – UAB „Alna software“, 2005.
 • Elektroninio parašo infrastruktūros kūrimo projektas. Užsakovas – UAB „Penki kontinentai“, 2004.
 • Internetinė informacijos vertimo priemonė. Sutartis su SEMA (Belgija), 2004.
 • Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo įrengimo Ignalinos atominės elektrinės regione investicinis projektas. Užsakovas – Zarasų rajono savivaldybės administracija, 2004.
Į viršų

Socialinių paslaugų infrastruktūros, švietimo ir profesinio rengimo paslaugų projektai (galimybių studijos, paraiškos ir investiciniai projektai)

 • Vidurinių mokyklų ir darželių Vilniaus mieste paraiškų rengimas renovavimo darbams, užsakovas UAB Vilniaus kapitalinė statyba, 2009-2010.
 • Projekto "Elektrėnų savivaldybės vaikų globos namų atnaujinimas ir personalo, dirbančio su vaikais, apmokymas" galimybių studijos ir paraiškos parengimas (paramai gauti pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus). Užsakovas - Elektrėnų savivaldybės administracija, 2006.
 • Projekto "Laikino gyvenimo namų "Savarankiškas gyvenimas" įkūrimas psichikos negalę turintiems asmenims", įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.5 priemonę, investicinį palyginamąjį projektą. Užsakovas - Savivaldybės biudžetinė įstaiga Socialinės paramos centras, 2006.
 • Projekto „Demencija sergančiųjų sveikatos ir socialinės priežiūros pagerinimas Kauno apskrityje“ dokumentacijos parengimas. Užsakovas - VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra, 2005-2006.
 • Projekto „Darbo biržos paslaugų darbdaviams ir ieškantiems darbo bei siekiantiems profesinės karjeros gerinimas“ techninės dokumentacijos parengimas. Projekto partneris - AB Miestprojektas, užsakovai -  VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2005-2006.
 • Investicijų projektas „Tarptautinių studijų centro įkūrimas“. Užsakovas – Kauno kolegija, 2005.
 • Kauno statybininkų mokyklos investicinis projektas, 2005.
 • Klaipėdos apskrities viršininko administracijos projekto „Klaipėdos 2-osios specialiosios mokyklos pastato pritaikymas ugdytiniams su kompleksine negalia“ dokumentacijos (investicijų projekto) parengimas. Užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija, 2005.
 • Panevėžio apskrities viršininko administracijos projekto „Neformalaus švietimo paslaugų prieinamumo neįgaliesiems infrastruktūros plėtra“ dokumentacijos (investicijų projekto) parengimas. Užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija, 2005.
 • Profesinio mokymo infrastruktūros, būtinos teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui ir naujų paklausių specialybių diegimui, plėtojimo Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje investicinis projektas. Užsakovas – Ukmergės aukštesnioji verslo mokykla, 2005.
 • Projekto „VDU neakivaizdinio ir tęstinio mokymo palaikymo bei neformaliai įgytų kompetencijų įteisinimo centras su biblioteka“ parengimas. Užsakovas – Vytauto Didžiojo Universitetas, 2005.
 • Socialinių paslaugų centro įkūrimo Alytaus mieste galimybių studija. Užsakovas – Alytaus miesto savivaldybės administracija, 2005.
 • Tauragės apskrities viršininko administracijos projekto „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos pagrindų kūrimas ir socialinių paslaugų plėtra Tauragės apskrityje“ dokumentacijos (investicijų projekto) parengimas. Užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija, 2005.
 • Utenos apskrities viršininko administracijos projekto „Utenos apskrities socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ dokumentacijos (investicijų projekto) parengimas. Užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija, 2005.
 • Vilniaus apskrities viršininko administracijos projekto Dienos centro „Saugi senatvė“ dokumentacijos (investicijų projekto) parengimas. Užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija, 2005.
 • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro plėtros, tenkinant IAE uždarymo poreikius, investicinis projektas. Užsakovas – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, 2005.
 • Žolinių pašarų kokybės stebėsenos infrastruktūros plėtra Lietuvoje. Užsakovas - Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas, 2005.
 • Druskininkų savivaldybės administracijos „Buvusios mokyklos pastato dalies atnaujinimas ir patalpų pritaikymas švietimo centrui“ investicinis projektas. Užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija, 2004.
 • Europinio lygmens studijų programų kūrimo projektas. Užsakovas – Kauno kolegija, 2004.
 • Kelmės rajono savivaldybės administracijos „Specialiosios mokyklos renovacija“ investicinis projektas. Užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija, 2004.
 • Nenaudojamo pastato, Druskininkuose, pritaikymo bendruomenės reikmėms  investicinis projektas. Užsakovas – Druskininkų savivaldybė, 2004.
 • Socialinių paslaugų centro proto negalios asmenims „Akimirka“ rekonstrukcijos investicinis projektas. Užsakovas – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, 2004.
 • Socialinių paslaugų centro proto negalios asmenims įkūrimo investicinis projektas. Užsakovas – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, 2004.
 • Šiaulių apskrities viršininko administracijos „Švietimo paslaugų kokybės gerinimas ir infrastruktūros plėtra švietimo įstaigose“ investicinio projekto parengimas. Užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija, 2004.
 • Techninės pagalbos Kauno kolegijos skyriaus patalpų Druskininkuose renovacijai projektas. Užsakovas – Kauno kolegija, 2004.
Į viršų

Transporto infrastruktūros gerinimo projektai

 • Telšių logistikos centro įsteigimo galimybių studijos parengimas. Užsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija, 2008.
 • Klaipėdos miesto visuomeninio transporto sektoriaus studija. Užsakovas - Klaipėdos miesto savivaldybė, 2008.
 • Projekto „Ne Šengeno šalių keleivių terminalo statyba ir įrengimas“. Užsakovas – VĮ „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“, 2005.
 • Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projekto „Lazdijų miesto pėsčiųjų takų rekonstrukcija“ galimybių studijos parengimas. Užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija, 2004.
 • Kėdainių miesto Šėtos gatvės rekonstrukcijos galimybių studija. Užsakovas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
 • Lietuvos transporto sektoriaus prioritetų 2007 – 2013 m. įvertinimas. Užsakovas – CyclePlan OU, Estija.
Į viršų

Aplinkos kokybės gerinimo projektai

 • Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymo galimybių studijos parengimas. Užsakovas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2007-2008.
 • Projekto „Raseinių rajono savivaldybės Pakojukų seniūnijos Kaulakių kaimo bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ galimybių studijos/investicinio projekto parengimas. Užsakovas – Raseinių rajono savivaldybės administracija, 2008.
 • Agluonos upės ir jos slėnių gamtosauginio tvarkymo bei išvalymo nuo kenksmingų medžiagų galimybių studija ir paraiška ES paramai gauti. Užsakovas - Biržų rajono savivaldybės administracija, 2006.
Į viršų

Energetijos taupymas, energ. auditai, projektai ir paraiškos

 • 330/110/10 KV Panevėžio transformatorių pastotės 110 KV skirstyklos rekonstrukcijos inv. projektas ir paraiška. Užsakovas - Lietuvos energija, 2009.
 • 330/110/10 KV Šiaulių transformatorių pastotės 110 KV skirstyklos rekonstrukcijos inv. projektas ir paraiška. Užsakovas - Lietuvos energija, 2009.
 • Šilumos ūkio modernizavimo, pastatant konteinerinę pilnai automatizuotą dujinę katilinę Daugėlių gyvenvietėje bei renovuojant 19 šilumos punktų gyvenamuosiuose namuose, investicinis projektas. Užsakovas – AB „Šiaulių energija“, 2006.
 • Šilumos tiekimo patikimumo užtikrinimo Šiaulių mieste, renovuojant susidėvėjusius magistralinius tinklus, investicinis projektas. Užsakovas – AB „Šiaulių energija“, 2005-2006.
 • VšĮ „Panevėžio miesto poliklinika“ pastato rekonstrukcijos energetinis auditas. Užsakovas – VšĮ „Panevėžio miesto poliklinika“, 2005.
 • Projekto „Ligoninės pastato ir šilumos ūkio energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ paraiška. Užsakovas - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, 2004.
 • Projekto „VšĮ „Ukmergės ligoninė“ pastato ir šilumos ūkio energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ paraiška ES struktūrinių fondų paramai gauti, 2004.
 • Utenos „Saulės“ gimnazijos pastato rekonstrukcijos projekto paraiška ES struktūrinių fondų paramai gauti. Užsakovas – Utenos rajono savivaldybės administracija, 2004.
Į viršų

Įmonių plėtros ir modernizavimo projektai

 • daugiau nei 20 verslo planų ir paraiškų 2010 m.
 • UAB "Standartų spaustuvė" verslo planas, 2008.
 • UAB "MKDS" verslo planas, 2008.
 • UAB "Rūta" verslo planas, 2008.
 • UAB "Mažeikių mėsinė" verslo planas, 2008.
 • UAB "Danplastas" gamybinės bazės plėtros ir modernizavimo verslo planas, 2005.
 • UAB "Taurakelis" gamybinės bazės modernizavimo ir plėtros verslo planas, 2005.
 • VšĮ „Vilniaus rotušė“ verslo planas, 2005.
 • UAB „Tyla“ gamybinių pajėgumų išplėtimo projektas, 2005.
 • AB „Molesta“ veiklos plėtros, įdiegiant naują betono gamybos technologiją, verslo planas, 2004.
 • UAB „Eveko investicija“ verslo planas
 • Ekologinio augalininkystės ūkio modernizavimo verslo planas, 2004.
 • Ekologiškai švarių technologijų taikymo ženklinant kelius ir gatves verslo planas. Užsakovas - UAB „Biseris“, 2004.
 • Kelmų, nevertingų medžių, šakų, pakelės krūmų utilizavimo susmulkinant pagal ūkio subjektų poreikius projektas. Užsakovas - UAB „Keluva“, 2004.
 • UAB „Arabeska“ verslo planas
 • UAB „BRD“ įrašomųjų kompaktinių diskų CD-R gamybos inovacinis projektas, 2004.
 • UAB „Grepa“ verslo planas, 2004.
 • UAB „Kelda“  investicinis projektas, 2004.
 • UAB „Marijampolės pieno konservai“ technologijų modernizavimo projektas, 2004.
 • UAB „PakMarkas“ spaudos cecho gamybinės bazės modernizavimo verslo planas, 2004.
 • UAB „Vara“ verslo planas, 2004.
 • AB „Kauno keliai“ plėtros, vystant techninę bazę gamybai, projektas, 2004.
 • Pralaidų būklės įvertinimo, jų išvalymo ir renovavimo respublikos keliuose, tiltų viadukų techninio stovio diagnozavimo projektas. Užsakovas – UAB „Tiltuva“, 2004.
 • UAB „Belvederio sūrinė“ modernizavimo projektas, 2004.
Į viršų

Tyrimai

 • Žmonių su negalia gyvenimo kokybės vertinimas. Užsakovas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2006.
 • Mokslinis tyrimas "Kilnojamųjų pramoginių įrenginių saugaus naudojimo užtikrinimo analizė, įvertinant užsienio šalių patirtį". Užsakovas - LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2006.
Į viršų

Konsultacijos

 • Vertintojų paslaugos atlikti vertinimą. Užsakovas - Studijų kokybės vertinimo centras.
 • Partneriai įgyvendinant projektą "Mokslinių tyrimų ir konsultacijų paslaugos numatytos rengiant "RIS monitoringo rodiklių sistemą".
 • NVO sektoriaus finansavimo ir rėmimo galimybės. Užsakovas – labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“, 2006.
 • Konsultacijos ir teisinės paslaugos projektui “Mokslo ir studijų institucijų veiklos ir užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo duomenų bazių sukūrimas ir plėtojimas“. Užsakovas – valstybės biudžetinė įstaiga Studijų kokybės vertinimo centras, 2005.
 • Projekto „Mokslo ir studijų institucijų kokybės vertinimo sektoriaus infrastruktūros plėtra: materialiosios bazės institucinio vertinimo diegimui Lietuvoje sukūrimas“ įgyvendinimo konsultacijos ir teisinės paslaugos. Užsakovas - valstybės biudžetinė įstaiga Studijų kokybės vertinimo centras, 2004.
 • Projekto „Dienos užimtumo paslaugų plėtra Pasvalyje“ koregavimas ir konsultacijos.
 • Projektinės dokumentacijos Lietuvos Respublikos regionams ir savivaldybėms, reikalingos dalyvauti konkursuose Europos Sąjungos struktūrinių ir stojimo fondų paramai gauti (preliminarių paraiškų), rengimas (viso parengta 80 paraiškų). Užsakovas - LR vidaus reikalų ministerijos regioninės politikos departamentas.
Į viršų

Projektų administravimas

 • Projekto „Šiaulių miesto švietimo infrastruktūros plėtra ir pritaikymas iškritimo iš bendrojo lavinimo sistemos prevencijai“ (projekto Nr. NR. BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0047) administravimo paslaugų teikimas. Užsakovas - Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
 • Projekto "Darbo rinkos mokymo tinklo infrastruktūros plėtra neįgaliųjų profesinės reabilitacijos poreikių tenkinimui", kurį bendrai remia LR ir ES struktūriniai fondai pagal paramos sutartį Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-06-04/00013-01 administravimo paslaugos. Užsakovas - Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 • Iš dalies Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ (Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0143) administravimo paslaugos. Užsakovas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2007-2008.
 • Administravimo ir konsultavimo paslaugos ES struktūrinių fondų finansuojamam projektui "Protinę negalią turinčių žmonių profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką plėtra Mažeikių rajone". Projekto registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-03-05/0001. Užsakovas - Viešoji įstaiga Vilties erdvė, 2006-2007.
 • Projekto "Mokymosi aplinkos modernizavimas Jurbarko rajono mokyklose", finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Nr. BPD004-ERPF-1.5.0-11-05/0035, valdymo konsultavimas. Užsakovas - Jurbarko rajono savivaldybės administracija, 2006-2007.
Į viršų

SEPC TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

    "European Network to Support the Sustainable Surface Transport SMEs", SST.2007.6.1 Stimulating participation of Small and Medium Size Enterprises, FP7 programa, 2006-2007.
    Gyvieji dvarai ir pilys: kultūrinio turizmo vystymas Lietuvoje ir Latvijoje. PHARE BAS skirta parama 46.000 EUR, 2005.
    INTERREG III B programos projektas "Castles of Tomorrow" - kultūrinio turizmo plėtra paveldo objektuose Baltijos jūros regione. Pagrindinis SEPC partneris - Livani savivaldybė (Latvija). Bendra projekto subsidija 800.000 EUR, SEPC tenkanti subsidijos dalis - 82.000 EUR. Projekto trukmė 24 mėn, 2005-2007.
    Automobilių pramonės SVV dalyvavimo ES FP7 mokslo ir tyrimo programoje skatinimo projektas. Užsakovas – Research and Development Centre in Transport & Energy, Ispanija.
    DIGEM - DigEm yra novatoriškas skaitmeninio įgalinimo projektas, kuriame naudojamas kūrybinis požiūris mokant IKT įgūdžių ir kuris užtikrina veiksmingą įsitraukimo kelią besimokantiems, kurie yra atitrūkę nuo mokymosi proceso, arba nepasitiki naujomis technologijomis. 2009-2011, EU Life Long Learning programa. Pagr. pareiškėjas DIMITRA, Graikija. Projekto biudžetas 900.000 EUR
    STARNET - ES FP7 programos finansuojamas projektas, kurio tikslas - techninė pagalba ir konsultacijos smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėms kaip dalyvauti ES remiamose mokslo ir tyrimo projektuose, pagr. pareiškėjas INOVAMAIS, Portugalija, 2008-2011, Projekto biudžetas 1.400.000 EUR

Į viršų


SEPC PARENGTI PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTA ES PARAMA I ETAPE (2004-2007) (viršijo 114 mln. Lt.):

 • Projektas "Lietuvos Muziejų vaidmens visuomenėje stiprinimas keliant vadovų ir darbuotojų kompetenciją". Pareiškėjas - Lietuvos muziejų asociacija. Skirta ESF parama: 377442,16 Lt, 2008.
 • Projektas Lietuvos kredito unijų darbuotojų ir vadovų įgūdžių tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas. Pareiškėjas - Centrinė kredito unija. Skirta ESF parama: 65200,20 Lt, 2008.
 • Projektui „Kėdainių senamiesčio bei parko ir Babėnų šilo infrastruktūros pritaikymo turizmui, atstatant Skerdėjų namelį, rekonstruojant minaretą ir nutiesiant dviračių takus“ skirta 3.349.952 Lt ES struktūrinių fondų parama pagal BPD 3.4. priemonę.
 • Projektui „Viešosios infrastruktūros pritaikytos turizmo reikmėms Kryžių kalne plėtojimas“ skirta 1.176.915 Lt parama ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD 3.4. priemonę.
 • Projektui „Elektrėnų rekreacinės turistinės zonos (Energolendo)  plėtra“ skirta 1.029.047 Lt ES struktūrinių fondų parama techninei dokumentacijai pasirengti.
 • Projektui „Liškiavos vienuolyno ansamblio sutvarkymas ir pritaikymas turizmui“ rekomenduojama skirti 3.847.015 Lt ES struktūrinių fondų paramą.
 • Dviračių turizmo paslaugų centro vystymo Palangoje projektui skirta 200.000 Lt PHARE programos parama techninei dokumentacijai pasirengti.
 • UAB „BRD“ įrašomųjų kompaktinių diskų CD-R gamybos projektui skirta ES Struktūrinių fondų  parama, kuri sudaro 6.855.512 Lt.
 • UAB „PakMarkas“ spaudos cecho gamybinės bazės modernizavimo projektui skirta ES Struktūrinių fondų  parama– 2.485.745 Lt.
 • UAB „Marijampolės pieno konservai“ technologijų modernizavimo projektui skirta ES Struktūrinių fondų  parama – 3.450.000 Lt.
 • Ekologinio augalininkystės ūkio modernizavimo projektui skirta ES Struktūrinių fondų  paramos suma siekia 1.100.000 Lt.
 • Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės pastato ir šilumos ūkio energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektui pagal BPD 1.2 priemonę skirta ES Struktūrinių fondų parama, kuri sudaro 1.351.597 Lt.
 • Tauragės apskrities viršininko administracijos projektui „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos pagrindų kūrimas ir socialinių paslaugų plėtra Tauragės apskrityje“ skirta parama 1.571.622 Lt.
 • Švietimo paslaugų kokybės gerinimo ir infrastruktūros plėtros Šiaulių apskrities viršininkui pavaldžiose švietimo įstaigose (5 objektai) projektui paskirta parama sudaro 1.779.123 Lt.
 • Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Viltis" projektui „Socialinių paslaugų centro proto negalios asmenims įkūrimas“ skirta ES Struktūrinių fondų  parama – 909.390 Lt.
 • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro plėtros, tenkinant IAE uždarymo poreikius, projektui  paskirta parama – 4.948.029 Lt.
 • Projektui „Buvusios mokyklos pastato dalies Druskininkuose atnaujinimo ir patalpų pritaikymo švietimo centrui“ skirta ES struktūrinių fondų parama – 1.126.117 Lt.
 • Pastato Druskininkuose, Veisiejų g. 17, pritaikymui nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai Druskininkų savivaldybėje skirta ES Struktūrinių fondų  paramos suma – 967.278 Lt.
 • Techninės pagalbos Kauno kolegijos skyriaus patalpų Druskininkuose renovacijos projektui skirta ES Struktūrinių fondų parama techninei dokumentacijai pasirengti siekia 41.000 Lt.
 • Jurbarko rajono savivaldybės administracijos projektui „Mokymosi aplinkos modernizavimas Jurbarko rajono mokyklose“ skirta 2.824.644 Lt parama.
 • Projektui “Neįgaliųjų dienos centro "Šviesos arka" kūrimas“ ES Struktūrinių fondų  paramos suma siekia 1.516.461 Lt.
 • Studijų kokybės vertinimo centro projektui „Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas“ paskirta 867.000 Lt subsidija.
 • Švietimo paslaugų kokybės gerinimo ir infrastruktūros plėtros Šiaulių apskrities viršininkui pavaldžiose švietimo įstaigose (5 objektai) projektui paskirta parama 1.779.123 Lt.
 • Castle Tomorrow: Development of Castles and manor houses of BSR as cultural heritage objects and town centers in rural areas. BSR INTERREG IIIB skirta parama 85.000 EUR. 
 • Projektas „Internetinė informacijos vertimo priemonė“. Vytauto Didžiojo universitetui paskirta 5.535.600 Lt subsidija iš ES Struktūrinių fondų.
 • LR sveikatos apsaugos ministerijos E - sveikatos projektui paskirta parama siekia 18.924.084 Lt.
 • Elektroninio parašo infrastruktūros kūrimo projektui paskirta 104.940 Lt subsidija.
 • Lietuvos darbo biržos "Darbo biržų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra" projektui paskirta 19,8 mln.lt subsidja iš ESF.
 • Inžinerinės infrastruktūros kūrimas Kėdainių miesto pramonės rajone projektui paskirta 11,5 mln. lt subsidija.
 • Panevėžio mokslo ir technologijų parko steigimo projektui paskirta 7 506 660 Lt. subsidija.
 • AB „Šiaulių energija“: Centralizuoto šilumos tiekimo magistralės rekonstrukcijos projektui skirta 1,1 mln. litų, Kondensacinės, automatizuotos dujinės katilinės statybai ir  Daugėlių gyv. šilumos punktų renovavimui skirta 795 tūkst. litų.
 • Projektas "Kauno statybininkų mokyklos reabilitacinio profesinio mokymo skyriaus infrastruktūros plėtra, pritaikymas neįgaliesiems" gavo paramą pagal BPD 1.5 priemonę. Paramos suma  4.401.087,00 Lt.

SEPC PARENGTI PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTA ES PARAMA II ETAPE (2008-2013) (2011 gegužės 1 d. viršijo 100 mln. Lt.)

 

 • 330/110/10 KV Panevėžio transformatorių pastotės 110 KV skirstyklos rekonstrukcijos inv. projektas ir paraiška. Užsakovas - Lietuvos energija, 2009. Paskirta - 28 mln. lt. ES struktūrinių fondų paramos.
 • 330/110/10 KV Šiaulių transformatorių pastotės 110 KV skirstyklos rekonstrukcijos inv. projektas ir paraiška. Užsakovas - Lietuvos energija, 2009.  Paskirta - 15 mln. lt. ES struktūrinių fondų paramos.
 • 7 įmonių projektams pagal Ūkio ministerijos kuruojamas priemones paskirta - 32 mln. lt. ES struktūrinių fondų paramos.
 • daugiau nei 10 projektų pagal "Lyderis", "Naujos galimybės" ir kt. LVPA kuruojamas priemones.
 • "Mokslinių darbuotojų, atvykusių iš trečiųjų šalių, integracijos proceso Lietuvos Respublikoje sąlygų gerinimui skirtos programos kūrimas” pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinę programą, kurią administruoja Europos Socialinio fondo agentūra. Parama - 200.000 lt. Projekto koncepcija – remiantis užsienio šalių patyrimu, ištirti ir palyginamosios analizės principu įvertinti trečiųjų šalių mokslininkų, atvykstančių vykdyti tiriamuosius darbus, integracijos galimybes Lietuvoje, pateikiant išvadas ir rekomendacijas. 2009 m.
 • „Trečiųjų šalių mokslininkų ir tyrėjų priėmimo ir integracijos proceso skatinimas“, Projekto koncepcija: remiantis konkrečių Lietuvos universitetų ir verslo įmonių patirtimi ir gerąja pilietinio švietimo ir tarpkultūrinės komunikacijos praktika ES šalyse, skleisti informacijos apie aukštos kvalifikacijos pritraukimo į Lietuvą būdus ir praktiką. Parama 132.000 lt, 2010 metai.

* informacija atnaujinta 2014 metų balandžio 1 dieną.
Į viršų

 

Noriu daugiau informacijos