Projektų rengimas ES paramai gauti Spausdinti

SEPC siūlo šias paslaugas įsisavinant ES paramą:

·        Projekto idėjos pirminis įvertinimas ir formulavimas. Konsultantai teikia informacija apie ES paramos gavimo galimybes, reikalavimus projektas, remiamas veiklas, įvertina idėjos atitikimą ES struktūrinių fondų panaudojimo strategijos ir atskirų programų reikalavimams.

·        Verslo plano arba investicinės galimybių studijos rengimas. Priklausomai nuo projekto pobūdžio, parengiamas projekto verslo planas arba investicinė galimybių studija, atsižvelgiant į Įgyvendinančių institucijų keliamus reikalavimus. Šio etapo metu atliekamas ekonominis ir finansinis projekto pagrindimas.

·        Paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti rengimas. Šio etapo metu SEPC konsultantai parengia projekto įgyvendinimo grafiką, paskirsto projekto dalyvių atsakomybes, sudaro projekto biudžetą, rengia paraišką;

·        Projektų administravimas gavus ES paramą. Šio etapo metu SEPC konsultantai rengia projekto įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimo prašymus, bendradarbiauja su Įgyvendinančia institucija, esant poreikiui įgyvendina pirkimų procedūras.

Terminai

Paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti rengimas paprastai užtrunka 4-8 savaites. Paraiškos rengimo trukmė priklauso nuo projekto idėjos išbaigtumo ir projekto sudėtingumo.

Suteikiame garantiją savo paslaugoms. Jeigu, negausite paramos - grąžinsime Jums dalį arba visus mums sumokėtus pinigus! Šito negali pasiūlyti nė viena kita Lietuvoje veikianti konsultacinė įmonė.
 
Siųskite savo paklausimą dėl paslaugų Tomui Žitkevičiui My status, el.paštu: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


2008 daugumai mūsų klientų buvo paskirta ES parama per Ūkio ministerijos kuruojamas priemones: 8 projektams - 30 mln. Lt..

Per ankstesnį paramos laikotarpį (iki 2008 m.) mūsų visi klientai (įmonės ir viešasis sektorius) gavo 114 mln. ES Lt. paramos.

Daugiau apie struktūrinius fondus


2007 – 2013 m. laikotarpiu Lietuvai skirta 23,4 mlrd. Lt ES struktūrinės paramos lėšų. Remiantis ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, išskirtos 3 pagrindinės investavimo kryptys, kurioms bus skiriamos ES paramos lėšos:

·        Produktyvūs žmoniškieji ištekliai žinių visuomenei (pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą). Bendra ES paramos suma 3,2 mlrd. Lt. Privačioms įmonėms ir organizacijoms aktualiosios numatomos paramos sritys yra:

o       Mokymosi visą gyvenimą sistemų ir strategijų rengimas; mokymas ir paslaugos darbuotojams didinant jų gebėjimus prisitaikyti prie pokyčių; verslumo ir naujovių skatinimas. Bendra paramos suma 516,6 mln. Lt;

o       Inovacinių ir produktyvesnių darbo organizavimo būdų kūrimas ir platinimas. Bendra paramos suma 48,77 mln. Lt;

o       Konkrečių užimtumo, mokymo ir paramos paslaugų plėtojimas pertvarkant sektorius ir bendroves bei sistemų, skirtų numatyti ekonominius pokyčius ir būsimus reikalavimus, susijusius su darbo vietomis ir gebėjimais, rengimas. Bendra paramos suma 175,6 mln. Lt;

·        Konkurencinga ekonomika (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą). Bendra ES paramos suma 10,7 mlrd. Lt. Privačioms įmonėms ir organizacijoms aktualiausios šios numatomos paramos sritys:

o       Parama mokslinių tyrimui ir technologinės plėtros veiklai. Bendra paramos suma 243,4 mln. Lt;

o       Investicijos į bendroves, tiesiogiai susijusias su moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Bendra paramos suma 442,5 mln. Lt;

o       Aukšto lygio paramos bendrovėms ir bendrovių grupėms paslaugos (verslo procesus optimizuojančių modelių paremtų IT infrastruktūra diegimas, pažangių vadybos metodų, kokybės vadybos, lanksčios gamybos, procesų optimizavimo, pažangių valdymo sistemų diegimas) Bendra paramos suma 135,6 mln.Lt;

o       Kitos investicijos į bendroves (verslo plėtra, veiklos produktyvumo ir efektyvumo didinimas). Bendra paramos suma 638,3 mln. Lt;

o       Parama savarankiškam darbui ir verslo kūrimui. Bendra paramos suma 143,6 mln. Lt

·        Gyvenimo kokybė ir sanglauda (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą). Bendra ES paramos suma 9,2 mlrd. Lt. Pagal šią veiksmų programą bus teikiama parama ir privatiems turizmo sektoriaus projektams, Bendra paramos suma 337,4 mln. Lt

·        Techninės paramos veiksmų programoms skirta 0,3 mlrd. Lt.

 

Noriu daugiau informacijos